Návod blueticket.simplepos


blueticket.simplepos je aplikácia pre OS Android. Po jej spustení sa otvorí základná obrazovka, ktorá vyzerá nasledovne:

hlavná obrazovka

Popis jednotlivých blokov:

 1. Číslo pôvodného dokladu pri STORNO doklade
 2. Pri zaevidovaní paragónu obsahuje číslo paragónu a dátum a čas jeho vytvorenia vo formáte: ČísloParagónu|DDMMRRRRHHMMSS
 3. Tu je zobrazené číslo aktuálne otvoreného účtu
 4. Pole pre množstvo, alebo sumu pri vystavovaní dokladu Úhrada faktúry
 5. Pole pre zadanie PLU, alebo sumy pre VKLAD/VÝBER, alebo pre číslo pôvodného dokladu pre STORNO
 6. Zoznam aktuálne naúčtovaných položiek
 7. Operácie nad aktuálnou položkou
 8. Vytlačenie duplikátu posledného dokladu
 9. Doklad úhrada faktúry : zadáva sa ako SUMA X ČÍSLO_FAKTÚRY a stlačí sa tlačítko ÚHRADA FA
 10. Doklad VKLAD : zadáva sa ako SUMA a stlačí sa tlačítko VKLAD
 11. Doklad VÝBER : zadáva sa ako SUMA a stlačí sa tlačítko VÝBER
 12. Dovoľuje vytlačiť 2 typy uzávierok : Denná X (zadáva sa ako 1 a stlačí sa tlačítko UZÁVIERKY) a Denná Z (zadáva sa ako 2 a stlačí sa tlačítko UZÁVIERKY)
 13. Slúži na zadanie údajov pri dodatočnom zaevidovaní paragónu
 14. Po zadaní čísla pôvodného dokladu stlačte toto tlačítko, ak doklad chcete vystaviť pri vrátení tovaru
 15. Pokiaľ zadávate údaje prostredníctvom skenera, alebo pomocou kódov PLU, tak po zadaní kódu PLU a zosnímaní tovaru stlačte toto tlačítko
 16. Zobrazí zoznam aktuálne otvorených účtov
 17. Spúšťa servisné funkcie (viď zoznam servisných funkcií)
 18. Prepína a vytvára účty (používa sa zadaním čísla účtu a stlačením tlačítka ÚČET)
 19. Spúšta skenovanie tovaru, prípadne čísla dokladu (QR) pomocou fotoaparátu tabletu
 20. Otvára zoznam PLU, v ktorom je možné vyhľadávať tovary
 21. Úhrada účtu pomocou platobnej metódy ŠEK
 22. Úhrada účtu pomocou platobnej metódy KARTA
 23. Úhrada účtu pomocou platobnej metódy HOTOVOSŤ

Operácie nad položkou:

Operácie nad položkou

 • ZMENIŤ CENU - slúži na úpravu ceny položky
 • ZMENIŤ MNOŽSTVO - slúži na zmenu množstva
 • NÁVRAT VRATNÉHO OBALU - slúži na zmenu položky na záparnú (vrátenie fliaš a vratných obalov)
 • ODSTRÁNIŤ POLOŽKU - odstráni položku z aktuálneho účtu
 • ZAVRIEŤ - zavrie okno so zoznamom operácií nad položkou

Zoznam servisných funkcií:

 • 11 FUNKCIA - vykoná reset tlačiarne v prípade chyby tlače
 • 33 FUNKCIA - Import databázy zo súboru import.csv
 • 44 FUNKCIA - Export databázy do súboru blueticket.db
 • 55 FUNKCIA - prepínanie typu zobrazenia zoznamu PLU (s / bez kategórií)
 • 66 FUNKCIA - odstránenie tlačových log záznamov
 • pre zadefinovanie IP adresy na ktorej je nainštalovaný eKasa Klient (PPeKK) zadajte napríklad pre adresu 127.0.0.1 (port musí byť vždy 30000): 999.127.0.0.1

Pomohol Vám tento článok?